„Przebudowa i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Chorzelach”

Tytuł operacji: Przebudowa i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Chorzelach

Beneficjent: Gmina Chorzele
 
Cele projektu
Celem planowanej inwestycji jest wyposażenie aglomeracji powyżej 10 tys. RLM w sprawną instalację oczyszczania ścieków zgodnie z wymogami dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków poprawi jakość życia mieszkańców, a ponadto wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej zwiększy atrakcyjność tych terenów nie tylko dla potencjalnych mieszkańców, ale i inwestorów. Gmina Chorzele, ze względu na swoją malowniczą lokalizację i dogodne połączenie z dużymi ośrodkami miejskimi, jest atrakcyjnym miejscem do wypoczynku i osiedlania się. Realizacja projektu uczyni Gminę miejscem atrakcyjnym pod względem zamieszkania, oferującym również korzystne warunki środowiskowe. Wdrożenie przedsięwzięcia w zasadniczy sposób poprawi stan środowiska naturalnego w regionie oraz wpłynie na poprawę jakości ścieków oczyszczonych i zmniejszenie ilości ścieków odprowadzanych do wód powierzchniowych i gleby.
 
Wdrożenie projektu jest sposobem rozwiązania problemu związanego z optymalizacją gospodarki wodno-ściekowej oraz stanowi realizację celu Gminy związanego z poprawą warunków życia mieszkańców i ochroną środowiska naturalnego, a także doskonale wpisuje się w cele Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
 
Planowane efekty 
Realizacja przedsięwzięcia zapewni:
 • poprawę stanu sanitarnego i estetyki obszaru Gminy Chorzele;
 • podstawową infrastrukturę techniczną umożliwiającą skanalizowanie planowanych obszarów Gminy, a tym samym ograniczenie ilości ścieków trafiających w sposób niekontrolowany bezpośrednio do wód i gleb;
 • zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej rozpatrywanego obszaru z innymi regionami województwa
  i kraju;
 • wzrost atrakcyjności osiedleńczej Gminy;
 • pobudzenie rozwoju gospodarczego;
 • uporządkuje gospodarkę ściekową na terenie aglomeracji Chorzele;
 • zapewni spełnienie regulacji dyrektyw unijnych i przepisów krajowych w zakresie odprowadzania ścieków
  i zagospodarowania osadów, w tym zwłaszcza osiągnięcia jakości oczyszczanych ścieków;
 • zniweluje niedobory jakościowych i ilościowych systemu ściekowego aglomeracji Chorzele;
 • przyczyni się do ochrony cennych przyrodniczo terenów Gminy;
 • poprawi jakość życia mieszkańców;
 • zwiększy perspektywy rozwojowe Gminy.
 
Efekty rzeczowe:
W ramach inwestycji wykonane zostaną następujące obiekty technologiczne, uzupełniające istniejący układ technologiczny oczyszczalni ścieków:
 • punkt zlewny ścieków,
 • sito ze zbiornikiem uśredniającym,
 • budynek technologiczny,
 • komora WKF,
 • zbiornik osadu,
 • zadaszony plac składowania osadu,
 • biofiltr,
 • pochodnia biogazowa,
 • odsiarczalnia biogazu,
 • stacja sprężania gazu.
 
Zmiany zagospodarowania terenu związane będą z wybudowaniem nowych obiektów oczyszczalni ścieków oraz likwidacją (rozbiórką) niektórych istniejących, natomiast funkcja terenu i obiektu jako całości nie ulegnie zmianie.
 
Całkowita wartość projektu  23.507.168,40 zł
Wkład Funduszy Europejskich  11.076.025,40 zł
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach ul. Stanisława Komosińskiego 1 06-330 Chorzele