„Przebudowa i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Chorzelach”

Kalendarium realizacji projektu

·       6 listopada 2014 r.

podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie dokumentacji przygotowawczej dla projektu Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach” w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Całkowita wartość projektu wyniosła 151 299,84 zł, kwota pomocy z Funduszu Spójności 104 556,80 zł

 

·        26 stycznia 2016 r.

Utworzenie Jednostki Realizującej Projekt (JRP)

 

·        27 stycznia 2016 r.

Gmina Chorzele złożyła do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o dofinansowanie projektu „Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach” w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2021.

 

·        26 września2016 r.

informacja NFOŚIGW o pozytywnej ocenie wniosku o dofinansowanie i podjęciu decyzji o dofinansowaniu zadania.

 

·        14 października 2016 r.
podpisanie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach”. 

·        8 maja 2017 r.

Podpisanie umowy z SAFEGE Societe par Actions Simplifiee z Warszawy Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Przebudowa i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Chorzelach”.  

 

·        17 listopada 2017 r.

Podpisanie umowy z firmą SYMBIONA S.A. na realizację robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach”. 

 

·        23 listopada 2017 r.

przekazanie firmie SYMBIONA S.A. terenu budowy w ramach zadnia „Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach”.

 

·        19 lutego 2018 r.

Podpisanie umowy z Instytutem Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku na pełnienie usługi pomocy technicznej dla Jednostki Realizującej Projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach”. 

 

·        20 maja 2020 r.

Uzyskanie częściowego pozwolenia na użytkowanie obiektów modernizowanej oczyszczalni ścieków w Chorzelach.

 

·        31 lipca 2020 r.

Podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach” – rozszerzenie zakresu projektu.

 

·        17 maja 2021 r.

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wszystkich obiektów zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Chorzelach.

 

·        1 lipca 2021 r.

Gmina uzyskała pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie oczyszczonych ścieków z miejskiej oczyszczalni do wód powierzchniowych rzeki Orzyc. Pozwolenia udzielono na okres 10 lat.  

 

·        18 sierpnia 2021r.

odbiór końcowy inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach” 

 

·        10 września 2021 r.

Uroczyste otwarcie i przekazanie do eksploatacji inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach”