„Przebudowa i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Chorzelach”

Tutaj wpisz swój tekst...

Podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu „Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach” w dniu 14.10.2016 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


Podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach” w dniu 08.05. 2017 r. pomiędzy Gminą Chorzele reprezentowaną przez Burmistrz Panią Beatę Szczepankowską a przedsiębiorstwem SAFEGE Societe par Actions Simplifiee, w imieniu której umowę podpisał Pan Janusz Bałazy.
Podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach” w dniu 17.11.2017 r. pomiędzy Gminą Chorzele reprezentowaną przez Panią Katarzynę Brzezicką – Zastępcę Burmistrza a firmą SYMBIONA S.A. z siedzibą w Warszawie reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Pana Jacka Michała Kosmalę.
Podpisanie umowy na pełnienie usługi pomocy technicznej dla Jednostki Realizującej Projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach” w dniu 19.02.2018 r. pomiędzy Beneficjentem Gminą Chorzele, reprezentowaną przez Panią Katarzynę Brzezicką – Zastępcę Burmistrza a Instytutem Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, reprezentowaną przez prokurenta Panią Annę Rutkowską.
Tutaj wpisz swój tekst...
Tutaj wpisz swój tekst...
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach ul. Stanisława Komosińskiego 1 06-330 Chorzele